Kallelse till ajounerat årsmöte

Skrivet den 6 april, 2021

Årsmötet återupptas torsdag 8 april kl 16.00 via bifogad länk

Ärenden:

  1. Årsmötet återupptas
  2. Beslut revidering av föreningens stadgar (bilaga)
  3. Beslut ansökan om medlemskap i Riksidrottsförbundet och Parasport Sverige
  4. Avslutning

Teamslänk till mötet:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzk1YjczYjctMDNlOS00NzA2LThhN2UtNTlkMzVhNWE4Nzk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa97f5c8-3224-4916-95ed-e7c72d11e9b0%22%2c%22Oid%22%3a%223372371e-1261-43f6-b286-bcc7bdcd2142%22%7d